ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਤਲਕੰਡ ਰਾਜਗੀਰ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਤਲਕੰਡ ਰਾਜਗੀਰ ਨਾਲੰਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ 26-12-19 ਨੂੰ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹਈ।