Ongoing services of holy Gurudwara buildings.

Gurudwara shri Palah Sahib,Shri Amritsar

Gurudwara shri Palah Sahib,Shri Amritsar Sewa of Langar has initiated by Kar Sewa Bhuri Wale Shri Amritsar.